Yönerge

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK 
KURULU YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1 — Bu Yönergenin amacı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulunun görevlerine, organlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
Madde 2 — Bu Yönerge, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulunun çalışma usul ve esasları, görevleri, eğitim, denetim ve yükümlülüklerini kapsar

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönerge, Çevre ve Orman Bakanlığının 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 9. maddesi ve 6 temmuz 2006 tarih ve 26220 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönergede geçen; 
a) Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesini (ESOGÜ), 
b) Merkez: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıbbi ve Cerrahi Deneysel Araştırma ve Merkezini (TICAM),
c) Rektör: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörünü,

daha fazlası